Email ธุรกิจแบบเต็มๆเขียนยังไงดี? (3)

เนื้อหาใน email - It is great to hear from you.

อย่าตกใจเวลาต้องเขียน email เป็นภาษาอังกฤษนะ ไม่ได้ยากขนาดนั้นจ๊ะ เรามาว่ากันด้วยทางลัดเลย Mrs.Oley จะทยอยให้ประโยคไว้ให้เลือกใช้ตามสะดวกจ้า

It is great to hear from you.

It is nice to hear from you.

ใช้ง่ายมาก เมื่อไหร่ก็ตามเราได้รับ email มาเพื่อขอข้อมูล เพื่อติดต่อธุรกิจหรืออะไรก็ตาม เขียนแบบนี้ขึ้นต้นเลย แล้วค่อยใส่ประโยคอื่นตาม

Dear Greg,

It is great to hear from you. How are you?... เป็นต้นจ้า