top of page

วันนี้อยากไปเดินช้อปปิ้งจัง” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังงัย

มีน้องถามเข้ามาก็ขอเอามาแชร์กันนะคะ

การที่จะพูดว่า อยากทำนู่นทำนี่ ภาษาอังกฤษใช้ว่า feel like + V ing ง่าย ๆ ค่ะ

เช่น

I feel like going out.

ฉันอยากออกไปข้างนอกจัง

She is feeling like throwing up.

เธอรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียน

I know you all feel like shopping today.

ฉันรู้นะว่าวันนี้พวกเธอรู้สึกอยากไปช้อปปิ้งกัน

Tip: Feel like + noun ก็ได้แต่จะไม่ได้แปลว่า “รู้สึกอยากทำนู่นี่” นะคะ แต่กลับแปลตรงตัวว่า “รู้สึกเหมือนเป็นนู่นนี่” เช่น I feel like a robot when I walk today. My neck is stiff. เวลาฉันเดินฉันรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลย คอฉันเคล็ดน่ะ ^^

เอาไว้นึกในใจกันบ่อยๆ นะคะ

Read more
bottom of page