top of page

แนะนำประโยค : ใช้บอกในยามขึ้นรถไฟฟ้าแล้วคนแน่นเต็มรถไฟฟ้าหรือสถานี

คงได้เริ่มฝึกนึกในใจเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วนะคะ วันนี้ขอแนะนำประโยคนี้ น่าจะได้ใช้แน่นอนในยามขึ้นรถไฟฟ้าแล้วคนแน่นเต็มรถไฟฟ้าหรือสถานี

The train is so packed.

pack ที่เราคุ้นเคยแปลว่า “ห่อ” ใช่มั้ยคะ แต่ถ้าเห็นในรูปนี้ packed เป็น adjective แปลว่า “แน่นขนัด” “คนเยอะ” ประมาณนี้ค่ะ

เอาไว้ใช้นึกเวลาขึ้นรถไฟฟ้านะคะ แล้วถ้าคนไม่เยอะก็พูดว่า???

.

.

.

Vow! The train is not packed today!

You may use this next time on the train. =)

Read more
bottom of page