top of page

“เดินไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญที่ห้าง” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังงัย?

เอาคำถามที่น่าสนใจของน้องๆ มาแชร์กันเช่นเคยค่ะ

การบอกว่าไปเจอใครโดยบังเอิญใช้ว่า bump into หรือ run into ค่ะ เช่น

I ran into Na-detch yesterday. Of course, I took a picture with him!

ฉันไปเจอณเดชโดยบังเอิญเมื่อวาน แน่นอนฉันถ่ายรูปกะเค้ามาเรียบร้อย

Guess whom I bumped into just now?

ทายซิฉันไปเจอใครมาเมื่อกี๊นี้

Note: คำนี้ยังใช้ได้ในความหมายว่าเดินไปชนใครหรือโก๊ะเดินไปชนอะไรก็ได้นะ เช่น I bumped into the glass

Read more
bottom of page