top of page

ถ้าต้องการจะพูดว่า “โอย เครียดๆ” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร”

มีแต่คำถามดีๆ มาแบ่งปันกันค่ะ มีน้องถามว่า “เคยอ่าน post ว่าคำว่า “serious” ไม่ได้แปลว่า “เครียด” แล้วถ้าต้องการจะพูดว่า “โอย เครียดๆ” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร”

ใช่แล้ว การพูดว่า I am serious. ไม่ได้แปลว่า “ฉันเครียด” แต่แปลว่า “ฉันจริงจังนะ” “พูดจริงนะ”

ส่วนการจะพูดว่า “ฉันเครียด” เราใช้ประโยคแบบนี้ได้ค่ะ

I am stressed out.

I am stressful.

I am tense.

ที่จะได้ยินบ่อยๆ จะเป็นอันแรกค่ะ ถ้าจะบอกเพื่อนว่า “ไม่ต้องเครียดน๊า” ก็พูดว่า

Don’t be stressed out. Let’s relax.

Don’t be tense. Let’s relax.

Read more
bottom of page