top of page

"ไม่รู้ไม่ชี้" เค้าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำที่น่าจะตรงที่สุดน่าจะเป็น indifferent ค่ะ

indifferent = ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สะทกสะท้าน ไม่สนใจ ไม่รู้สึกอะไร ไม่แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ

พอตอนเอามาใช้พูดใช้เขียน เราก็จะมักจะใช้ในลักษณะว่า

ไม่รู้ไม่ชี้ + กับ + เรื่องนู้นเรื่องนี้ ...

เราก็ใช้ว่า be indifferent + to + something นะคะ

(สังเกตว่าภาษาไทยใช้ว่า "กับ" ในภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น with แต่ที่ถูกต้องใช้ to นะจ๊ะ)

เช่น

She is indifferent to our proposal.

เค้าดูไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้กับข้อเสนอของพวกเรา

The manager is indifferent to my idea.

ผู้จัดการเค้าทำเหมือนไม่สนใจอะไรกะไอเดียฉันเลย

My kids are indifferent to the food I cook.

ลูกๆ ฉันเค้าไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับอาหารที่ฉันทำหรอก

(คือทำอะไรก็ทาน ไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษ)

Those trees are indifferent to the weather.

ต้นไม้พวกนั้นอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศ

(คือไม่สะทกสะท้านไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหน)

Tip: คำว่า different เรารู้กันแปลว่า "แตกต่าง" พอเติม in เข้าไปข้างหน้าแล้วดูจะแปลว่า "ไม่แตกต่าง" รึเปล่า แต่จริงๆ แล้วแปลไปในเชิงว่า "ไม่รู้สึกแตกต่าง" คือไม่สะทกสะท้าน ไม่รู้ไม่ชี้นะจ๊ะ

Read more
bottom of page