top of page

การเรียกส่วนต่างๆของสัตว์


สะสมศัพท์กับส่วนต่างๆ ของสัตว์น้อย เป็นมั้ยคะพอจะเล่านู่นเล่านี่เกี่ยวกับสัตว์น้อยก็เรียกส่วนต่างๆ ของเค้าไม่ถูกเช่น หนวด งวง งา.. และอีกสารพัด สะสมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะจ๊ะ

Read more
bottom of page