คำคมดีๆ


The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. เคล็ดลับของการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่การทุ่มเทพลังทั้งหมดของเราไปที่การสร้างสิ่งใหม่ๆ ไม่ใช่การต่อสู้กับสิ่งเดิมๆ

Free Class

I'll take leave today due to see a doctor.    ผิดตรงไหน เพราะอะไร คลิกฟังเฉลยกันเลย

phonto 7.JPG
Latest Post
Top Read