top of page

คำคมดีๆ


Make sure you don't start seeing yourself through the eyes of those who don't value you. Know your worth even if they don't. จงอย่ามองตนเองผ่านสายตาและมุมมองของคนอื่นที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ จงรู้ในคุณค่าของตัวเองถึงแม้คนอื่นจะมองไม่เห็นก็ตาม

Read more
bottom of page