top of page

เรามาฝึกการอ่านประวัติวันวิสาขบูชาเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ


วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เรามาฝึกการอ่านประวัติวันวิสาขบูชาเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ ศัพท์น่ารู้เยอะแยะเลย สะสมไว้เผื่อว่ามีโอกาสต้องอธิบายให้ฝรั่งฟังจ๊ะ มีคำแปลอยู่ด้านล่างเช่นเคยนะคะ Visakha Puja Day marks the three important incidents in the life of Lord Buddha on the same day - the full moon of the sixth lunar month. The three significant separate event are : 1. The Buddha's Birth - the Buddha was born into a royal warrior clan in the Lumbini Garden (in an area of Northern India known today as Nepal) in the morning of the Vesak full moon day, 80 years before the Buddhist Era. He was named Siddhattha five days after his birth 2. "The Enlightenment of Buddha - While sitting under the Bodhi tree, he found his answer and attained the enlightenment at the age of 35 years at Uruvelasenanigama subdistrict, Magadha state, (nowadays, located in the area of Buddha Kaya, Bihar State, India), on Wednesday, the Vesak full moon day, the zodiac of the cock, forty five years before the Buddhist Era 3. The Nibbana - The Buddha passed away on Tuesday, the Vesak full moon day in the zodiac year of the small snake under the two Sal trees in the Sala Grove of the Mallas in Kusinara, the capital of the Malla state, (nowadays located in Kusinagara of Uttrarapradesa, India) at the age of eighty years . วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้า 3 เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ได้แก่ 1. วันประสูติ - พระพุทธเจ้าทรงประสูติในราชวงศ์นักรบในป่าลุมพินี (ทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งปัจจุบันคือประเทศเนปาล) ในเวลาตอนเช้าของวันเพ็ญเดือนวิสาขะ 80 ปีก่อนพุทธศักราช และ 5 วันหลังจากวันประสูติท่านก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” 2. วันตรัสรู้ - ขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์นั้นพระพุทธเจ้าได้พบกับคำตอบและได้ทำให้ท่านตรัสรู้ในขณะมีพระชนมายุเพียง 35 พรรษา ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ (ปัจจุบันคือเมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ในประเทศอินเดีย) ในวันพุธซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ปีระกา 45 ปีก่อนพุทธศักราช 3. วันปรินิพพาน - พระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ปรินิพพานในวันอังคารซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ปีมะเส็ง 45 ปีก่อนพุทธศักราช ณ ใต้ต้นสาละในอุทยานสาละของมัลลกษัตริย์ในเมืองกุสินานา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันคือเมืองกุสินาราในรัฐอุตตรประเทศของประเทศอินเดีย) ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา cr. www.tot.or.th