teacher กับ educator ต่างกันอย่างไร

September 14, 2015

 

มีคำถามมาว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินผู้สอนหลายคนเรียกตนเองว่าeducator แทนที่จะเป็น teacher ก็เลยสงสัยว่า 2 คำนี้เค้าต่างกันอย่างไร

ทั้ง 2 คำแปลว่า “ครู” หรือ “ผู้สอน” เหมือนกัน แต่จะต่างกันเล็กๆ ตรงแนวการสอนมากกว่า 

teacher = เป็นผู้สอนและให้ความรู้ 
educator = เป็นผู้สอนที่แนวที่ให้หลักการ และเปิดให้เด็กได้คิด ปล่อยให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและ พัฒนาความสามารถพื้นฐานของหลักการนั้นๆ แปลให้ตรงหน่อยน่าจะเป็น “ผู้ให้การศึกษา”

ประโยคเหล่านี้บอกความต่างของ 2 คำนี้ได้เป็นอย่างดี

A teacher teaches; an educator reaches.
ครูนั้น.. สอน.. แต่ผู้ให้การศึกษาเข้าถึงผู้เรียน

A teacher typically focuses on curriculum and assessment. An educator focuses on development and evaluation.
ครูมุ่งเน้นเรื่องของหลักสูตรและการวัดผล ผู้ให้การศึกษามุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการและการประเมินผล

In the curricular race, a teacher perspires. In the journey of lifelong learning, an educator inspires. 
ในการแข่งขันด้านหลักสูตร ครูคอยเคี่ยวเข็ญ ในการเรียนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น ผู้ให้การศึกษาให้แรงบันดาลใจ

A teacher works with content. An educator deals with people.
ครูเน้นเรื่องเนื้อหา ผู้ให้การศึกษาให้ความสำคัญกับคน (ผู้เรียน)

Teaching is a job. Educating is a calling.
การสอนเป็นงาน การให้การศึกษาเป็นความต้องการจากส่วนลึกของผู้สอน

คำถามนี้โดนใจ.. อยากเห็น educator ในเมืองไทยมากขึ้น เด็กไทยจะได้ไม่เรียนเพียงเพื่อสอบให้ได้เกรดดี เมื่อก้าวออกจากรั้วการศึกษาก็สามารถปรับเอาความรู้มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้จริง

Please reload

Please reload