top of page

คำคมดีๆโดนๆ


The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply. ปัญหาใหญ่ของการสื่อสารก็คือ เราไม่ได้ฟังเพื่อที่จะทำความเข้าใจ แต่เราฟังเพื่อเพียงรอที่จะตอบ..

Read more
bottom of page