top of page

สะสมศัพท์กับของกินนะคะ


ขอเติมให้นิด กินข้าวที่บ้านเราใช้ eat in หรือ dine in กินข้าวนอกบ้านเราพูดว่า eat out หรือ dine out ค่ะ ^^ Will you eat in or eat out today?

Read more
bottom of page