คำคมความหมายดีๆ

November 30, 2015

 

Everything you've ever wanted is on the other side of fear.

สิ่งที่เราต้องการทั้งหลายมักจะอยู่คนละฝั่งกับความกลัวของเรา..

Please reload

Please reload