top of page

รู้มั้ย.. "น้ำจืด" กับ "น้ำเค็ม" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


1. water / salty water 2. plain water / salt water 3. fresh water / salt water

เฉลย

ข้อ 3. fresh water and salt water

Related Posts

See All

จะพูดว่า "คุ้นๆ นะ".. เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดี

เวลาคิดว่า “คุ้นๆ นะ” ก็เป็นประมาณว่า # เพื่อนพูดอะไรมาแล้วเราก็พยายามนึกว่า “คุ้นๆ นะ” นึกไม่ออก # เห็นคนๆ นึงแล้วเราก็นึกว่า “คุ้นๆ นะ”...

Read more
bottom of page