top of page

"debt" ที่แปลว่า "หนี้" อ่านออกเสียงว่าอย่างไร?

"debt" แปลว่า "หนี้".. ดูหน้าตาเหมือนอ่านว่า “เด๊บท์” แต่จริงๆ แล้วอ่านว่า “เด๊ท” ไม่มีเสียง “บ” นะคะ ลองคลิกฟังเสียงจากต้นฉบับดูจ๊ะ

เวลาพูดว่า “เป็นหนี้” ภาษาอังกฤษพูดว่า “in debt” ค่ะเช่น

Jonh is now in a big debt.

จอห์นมีหนี้สินเยอะเลยตอนนี้

Read more
bottom of page