คนไทยเราถ้าจะบอก "ให้ระวัง" เรามักจะใช้คำว่า Be careful. ซึ่งจริงๆ แล้วไม่สามารถใช้ครอบคลุ