10:1 ภาษาไทยพูดว่า 10 ต่อ 1 แล้วในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?