top of page

spinach อ่านให้ถูกว่าอย่างไร


spinach แปลว่า "ผักโขม" ผักเพิ่มพลังของป๊อปอาย.. หน้าตาก็น่าจะอ่านว่า "ส-ปิ-แนช" แต่จริงๆ แล้วอ่านว่า "ส-ปิ๊-หนิด-ช" นะคะ.. ส่วนที่เป็น nach ออกเสียงเป็น "หนิด-ช" ส-ปิ๊-หนิด-ช

เจอคำนี้ได้บ่อยๆ ในร้านอาหารฝรั่ง ทีนี้เราก็เรียกได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วนะคะ

Read more
bottom of page