top of page

supposed to ใช้ยังงัย

to be supposed to แปลว่า “ควรจะต้อง” “น่าจะต้อง” ก็คล้ายๆ กับ have to, must กับ should ค่ะ แต่เป็นอีกทางเลือกในการพูด/เขียนให้ดู soft ขึ้น ภาษาสวยขึ้นจ๊ะ

ใช้โดย to be supposed to + verb1

ตัวอย่าง

We are supposed to take off our shoes before entering temples.

เราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด

You are supposed to call John when you reach the office.

เธอจะต้องโทรหาจอห์นเมื่อเธอถึงออฟฟิศ

Am I supposed to leave now?

ฉันน่าจะต้องออกไปตอนนี้เลยใช่มั้ย

Tip: to ตามด้วย verb1 ที่ไม่เติมอะไรเลยเสมอนะคะ ถ้าไม่มีข้อยกเว้นบางอย่างเช่น look forward to + Ving เป็นต้น