top of page

teacher กับ educator ต่างกันอย่างไร


มีคำถามมาว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินผู้สอนหลายคนเรียกตนเองว่าeducator แทนที่จะเป็น teacher ก็เลยสงสัยว่า 2 คำนี้เค้าต่างกันอย่างไร ทั้ง 2 คำแปลว่า “ครู” หรือ “ผู้สอน” เหมือนกัน แต่จะต่างกันเล็กๆ ตรงแนวการสอนมากกว่า teacher = เป็นผู้สอนและให้ความรู้ educator = เป็นผู้สอนที่แนวที่ให้หลักการ และเปิดให้เด็กได้คิด ปล่อยให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและ พัฒนาความสามารถพื้นฐานของหลักการนั้นๆ แปลให้ตรงหน่อยน่าจะเป็น “ผู้ให้การศึกษา” ประโยคเหล่านี้บอกความต่างของ 2 คำนี้ได้เป็นอย่างดี A teacher teaches; an educator reaches. ครูนั้น.. สอน.. แต่ผู้ให้การศึกษาเข้าถึงผู้เรียน A teacher typically focuses on curriculum and assessment. An educator focuses on development and evaluation. ครูมุ่งเน้นเรื่องของหลักสูตรและการวัดผล ผู้ให้การศึกษามุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการและการประเมินผล In the curricular race, a teacher perspires. In the journey of lifelong learning, an educator inspires. ในการแข่งขันด้านหลักสูตร ครูคอยเคี่ยวเข็ญ ในการเรียนที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น ผู้ให้การศึกษาให้แรงบันดาลใจ A teacher works with content. An educator deals with people. ครูเน้นเรื่องเนื้อหา ผู้ให้การศึกษาให้ความสำคัญกับคน (ผู้เรียน) Teaching is a job. Educating is a calling. การสอนเป็นงาน การให้การศึกษาเป็นความต้องการจากส่วนลึกของผู้สอน คำถามนี้โดนใจ.. อยากเห็น educator ในเมืองไทยมากขึ้น เด็กไทยจะได้ไม่เรียนเพียงเพื่อสอบให้ได้เกรดดี เมื่อก้าวออกจากรั้วการศึกษาก็สามารถปรับเอาความรู้มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้จริง

Read more
bottom of page