top of page

give up กับ give in ต่างกันอย่างไร


ทั้ง 2 คำมีความหมายประมาณว่า “ยอมแพ้” แต่ก็แอบดูยากนิดนึงว่าต่างกันอย่างไร จริงๆ แล้วความต่างก็นิดเดียวจ๊ะ give up - ประมาณว่า ล้มเลิกความตั้งใจที่จะทำอะไร..คือ “ไม่ทำแล้ว” give in - เหมือนเราพูดว่า “ยอมแล้ว” คือยอมจำนนที่ “จะทำ” อะไรซักอย่างที่อดทนไม่ทำมา เช่น She wanted to have a baby. Now she gives up. เค้าเคยอยากมีลูก แต่ตอนนี้ไม่ละ He never gives up and put all his effort to run his shop. เค้าไม่เคยยอมแพ้และก็ใส่ความตั้งใจทุ่มเทในการทำร้านของเค้า After her daughter cried and begged him to buy a doll, he gave in. หลังจากลูกสาวเค้าอ้อนวอนและร้องไห้จะให้เค้าซื้อตุ๊กตาให้ ในที่สุดเค้าก็ยอม She is on diet and never gives in to her desire to have desserts. เค้าลดความอ้วนอยู่และก็เลยไม่ยอมจำนนต่อความอยากที่จะทานขนมหวาน Tip: เวลาใช้ give in หรือ give up ต่ออะไร เราจะไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาพูดต่อทันทีนะคะ ฝรั่งเติม on กับ to เข้าไปด้วย ก็จะเป็น give up "on" + something/someone หรือ give in "to" + something/someone จ๊ะ เช่น He gave up "on" his effort. เค้าล้มเลิกความพยายามแล้ว We give up on her. พวกเราล้มเลิกความหวังจากเค้าแล้ว He give in "to" her request. เค้ายอมต่อข้อเสนอของเธอจนได้ ประโยคข้างล่างนี้เราจะใช้ give up หรือ give in ดีนะ 1. You should not give ___. You nearly make it. 2. I can’t resist my temptation. I gave ___ to that chocolate cake. repost เพื่อตอบคำถามดีๆ จากแฟนเพจค่ะ ~~~~~~~~~ FAB English เกร็ดภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆ ทุกวัน

Read more
bottom of page