top of page

คำคมความหมายดีๆ


Everything you've ever wanted is on the other side of fear. สิ่งที่เราต้องการทั้งหลายมักจะอยู่คนละฝั่งกับความกลัวของเรา..